Wat is kinderopvangtoeslag?

Om werken te stimuleren, zijn er afspraken gemaakt over de kosten van kinderopvang. De werkgever, de overheid en de werknemer nemen elk een deel van de kosten voor hun rekening. De overheid doet dat via de kinderopvangtoeslag.

Kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag hangt af van:

 • uw inkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner
 • uw situatie: werken/studeren u en/of uw toeslagpartner
 • het aantal kinderen in de opvang
 • het aantal opvanguren

U dient in ieder geval te voldoen aan onderstaande:

 • U en uw partner bezitten de Nederlandse nationaliteit of over een geldige verblijfsvergunning.
 • U of de andere ouder ontvangt al kinderbijslag of u moet uw kind ‘in belangrijke mate onderhouden’. U onderhoudt een kind in belangrijke mate, indien u per kwartaal minimaal € 416 betaalt aan de kosten van levensonderhoud van het kind.
 • Het kind waarvoor u de kinderopvangtoeslag aanvraagt, staat op hetzelfde adres ingeschreven als u zelf.
 • De kosten van de kinderopvang worden door u of uw partner betaald.
 • Het kind waarvoor u de kinderopvangtoeslag aanvraagt, volgt nog geen voortgezet onderwijs.
 • Uw gezamenlijk belastbaar jaarinkomen zit onder de gestelde inkomensgrens die behoort bij uw situatie.
 • U dagbesteding omvat een van de onderstaande activiteiten:
  • U werkt. De Belastingdienst ziet u als werkende indien u in dienst bent bij een werkgever, winst uit onderneming ontvangt, kosteloos in de zaak van uw partner werkt of inkomsten uit overige werkzaamheden ontvangt.
  • U volgt een re-integratietraject naar werk. Hiervoor moet u bij het UWV geregistreerd staan als werkzoekend.
  • U studeert. Hiermee worden opleidingen bedoeld waarvoor u studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten kunt ontvangen. Hieronder vallen o.a. VMBO, HAVO, VWO, MBO, HBO en Universitair onderwijs.
  • U volgt verplicht een inburgeringscursus.
 • Het kindercentrum of de gastouderopvang van uw kind moet bij de Belastingdienst geregistreerd zijn. U kunt dit controleren door te zoeken of de betreffende opvang bekend is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
 • U moet bezitten over een schriftelijke overeenkomst die heeft gesloten met de betreffende gastouderopvang of kindercentrum, ondertekend door beide partijen. In deze overeenkomst moeten in ieder geval onderstaande punten vermeld worden:
  • Naam, geboortedatum en het woonadres van het kind.
  • Type opvang: dagopvang of buitenschoolse opvang.
  • Uurtarief.
  • Aantal opvanguren op jaarbasis.
  • Ingangsdatum van de opvang en een eventuele einddatum.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik?

De kinderopvangtoeslag is afhankelijk van een aantal factoren. Daarom is het belangrijk om uw concrete situatie te berekenen. Op de website van de Belastingdienst vindt u de mogelijkheid om een proefberekening te maken.